Storitev VDC

STORITEV VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI

Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika dnevnega varstva, namenjena odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju. Uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, aktivno vključevanje v življenje in delovno okolje, vzpodbuja samostojnost, samopotrjevanje in drugo. Za vsakega uporabnika  pripravimo individualni program, uporabnikom nudimo pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, sodelujemo s svojci in za uporabnike organiziramo različne prostočasne oziroma kreativne dejavnosti.

Uporabnikom nudimo varstvo in spremljanje, podporo, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, skrbi zase, gibanju, komunikaciji in orientaciji.

Naši uporabniki so vključeni v tri zaposlitvene programe: knjigoveški, ustvarjalni in vzdrževalni zaposlitveni program. Dela, ki jih opravljajo so razdeljena na posamezne faze oziroma postopke in so prilagojena njihovim zmožnostim ter zanimanjem.

Nekateri uporabniki so vključeni v integrirane oblike zaposlitve. V tem primeru poteka storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, v delu zaposlitve pod posebnimi pogoji,  izven sedeža zavoda. 

 

POSTOPEK VKLJUČITVE V VDC

Postopek vključitve v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07, 4/14). Postopek vključitve se začne s tem, ko uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik vloži prošnjo za vključitev na predpisanem obrazcu.

 Prošnji je potrebno priložiti:

  • potrdilo o stalnem prebivališču oziroma dovoljenje za stalno bivanje oz. fotokopijo osebnega dokumenta,
  • odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov ali po prej veljavnem Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
  • odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,
  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju staro največ mesec dni, ki ga izda osebni zdravnik.

 Komisija za sprejem, premestitev in odpust ugotovi ali uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve. Če trenutno ni možnega sprejema ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem (čakalno listo). Ob sprejemu oziroma vključitvi z uporabnikom sklenemo dogovor s katerim uredimo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve in obseg storitve.

 

Prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji  

 

 

(Skupno 88 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost